Nếu chỗ nhà thuê của bạn là ở trong tiểu bang Oregon, thì Chương trình Bảo đảm Thuê nhà sẽ có hiệu lực ở khu vực của bạn.