Thuê một phòng trong một căn nhà là một trường hợp thuê nhà phù hợp cho Chương trình Bảo đảm Thuê nhà. Do đó, bạn có thể tiến hảnh việc đăng ký cho quỹ bảo đảm.