Chương trình Bảo đảm Thuê nhà có hiệu lực trong vòng 12 tháng thuê nhà đầu tiên.