Chỉ có giới hạn $5000 cho từng yêu cầu thanh toán đạt tiêu chuẩn. Một chủ nhà chỉ có thể nhận lên đến $5000 ngoài số tiền đặt cọc cho bất kỳ đơn vị nhà ở nào nếu một học sinh đã tốt nghiệp đạt tiêu chuẩn rời khỏi nhà trong vòng năm thuê đầu tiên.

Không có giới hạn dùng quỹ nào cho một chủ nhà trong suốt cuộc đời của họ. Điều này là để các chủ nhà cho càng nhiều học sinh tốt nghiệp Rent Well thuê nhà cùng một lúc. Nếu chương trình Rent Well phát hiện việc lạm dụng quỹ, chương trình Rent Well có thể lựa chọn không chấp nhận thỏa thuận nào với chủ nhà đó trong tương lai nữa.