Trong tình huống có cặp đôi hoặc bạn cùng phòng, có nghĩa là có nhiều học sinh tốt nghiệp Rent Well trong cùng một hộ gia đình, chúng tôi có thể đăng ký nhiều học sinh tốt nghiệp cho cùng một đơn vị nhà. Dù vậy, cuối cùng, chỉ được phép có một quỹ bảo đảm được dùng cho một đơn vị nhà. Các quỹ bảo đảm không thể được dùng chồng lên nhau để đạt được số tiền bảo đảm hơn $5000 cho một đơn vị nhà.

Dù vậy, không có hạn chế số lượng quỹ bảo đảm cho từng chủ nhà. Điều này là để cho phép các chủ nhà cho càng nhiều học sinh tốt nghiệp Rent Well thuê nhà cùng một lúc. Nếu chương trình Rent Well phát hiện sự lạm dụng quỹ, chương trình Rent Well có thể lựa chọn không chấp nhận thỏa thuận nào với chủ nhà đó trong tương lai nữa.