Việc tiền thanh toán trả từ quỹ Bảo đảm Thuê nhà sẽ xảy ra trong vòng 30 ngày sau khi đơn yêu cầu thanh toán được nộp đến chương trình Rent Well.