Bạn có thể truy cập đơn đăng ký Quỹ Bảo đảm Thuê nhà và đơn nộp yêu cầu thanh toán quỹ thông qua cổng thông tin cho chủ nhà của Rent Well.