Bạn sẽ cần phải hoàn thành Đơn Yêu cầu Chương trình Bảo đảm Thuê nhà Thanh toán qua mạng trên cổng thông tin cho chủ nhà và nộp những giáy tờ phụ trợ. Những giấy tờ này đó có thể bao gồm:

  • Báo cáo tài chính phản ánh các chi phí người thuê nhà còn nợ
  • Bản sao của báo cáo tình trạng lúc dọn đi/báo cáo thanh tra nhà
  • Các hóa đơn hoặc biên laic ho bất kỳ sửa chữa nào nếu đang yêu cầu bồi thường thiệt hại (nếu việc sửa chữa đã được hoàn thành bởi nhân viên nội bộ, thì cần phải có văn kiện ghi thời gian đã dùng và giá tiền tính theo giờ)
  • Văn kiện ghi nhận việc không trả tiền thuê nhà (thông báo kết thúc thuê nhà sau 72 tiếng, sổ kế toán của người thuê nhà, vv.) nếu yêu cầu bồi thường việc không trả tiền thuê nhà
  • Hóa đơn cho bất kỳ chi phí trục xuất liên quan đến tòa án nào, nếu có
  • Đơn Chấp nhận Thỏa mãn Thanh toán, nếu có