Từ năm 2017, khi Chương trình Bảo đảm Thuê nhà toàn bang được thành lập, đã có hơn 2,400 học sinh tốt nghiệp khóa học. Trong số những học sinh này, chỉ sáu chủ nhà của họ đã liên hệ để yêu cầu thanh toán quỹ. Trước khi tồn tại quỹ có hiệu lực toàn bang, cũng có các quỹ có hiệu lực trong quận hạt. Dựa vào thông tin từ các quỹ bảo đảm của tiểu bang và quận hạt, có ít hơn 1% các học sinh tốt nghiệp cần chủ nhà thỉnh cầu thanh toán quỹ.