Quỹ Bảo đảm cần được đăng ký trước hoặc trong vòng 30 ngày sau khi ký hợp đồng thuê nhà.