Để nộp đơn đăng ký Quỹ Bảo đảm cho người thuê nhà của bạn, bạn sẽ cần phải hoàn thành một thỏa thuận giữa chủ nhà/người cung cấp với Rent Well và đính kèm các bản sao hợp đồng thuê nhà đã ký tên, cùng với báo cáo tình trạng lúc dọn vào nhà. Những tài liệu này cần được nộp trước hoặc trong vòng 30 ngày sau khi ký hợp đồng thuê nhà.