Chiếc bằng sẽ nói rõ liệu bạn có đủ tiêu chuẩn để đăng ký Quỹ Bảo đảm Thuê nhà thay cho người thuê nhà không. Chương trình Rent Well sẽ xem xét tính đủ tiêu chuẩn của học sinh lại một lần cuối cùng khi chủ nhà đăng ký quỹ bảo đảm. Để đạt tiêu chuẩn cho Chương trình Đảm bảo Thuê nhà, học sinh đã tốt nghiệp phải:

  • Là học sinh đã tốt nghiệp khóa Rent Well trong vòng 18 tháng trước đây,
  • Có thu nhập thấp hoặc giới hạn,
  • Có ít nhất một rào cản trong việc nhà ở hoặc hơn,
  • Chưa từng dùng quỹ Bảo đảm Thuê nhà trước đây, và
  • Có ý định là sẽ thuê ít nhất là 12 tháng lúc dọn vào đơn vị nhà ở.