Nế bạn đã học khóa học trực tuyến, chương trình Rent Well có thể cấp cho bạn một lá thư chung chung cho các chủ nhà biết Chương trình Rent Well là gì. Dù vậy, lá thư chung chung này sẽ không được coi là một thư giới thiệu.