Bạn có thể liên hệ với đội ngũ Rent Well vào bất cứ lúc nào để được hướng dẫn và giúp đỡ dự tính những điều nên được thêm vào trong thư xin thuê nhà của mình. Dù vậy, hãy biết rằng các thành viên đội ngũ Rent Well sẽ không thể viết lá thư này cho bạn.