Bạn có thể xem lại tất cả các bài tập mình đã tải lên hồ sơ nhà ở vào bất cứ lúc nào. Các bài tập thêm vào có thể được xem trên cổng thông tin học sinh của bạn.