Bạn có thể làm một sự đánh giá đơn giản trước khi tốt nghiệp khóa học để xem liệu bạn có đạt tiêu chuẩn cho Chương trình Bảo đảm Thuê nhà không. Chương trình Rent Well sẽ kiểm tra lại tính đủ điều kiện của tất cả học sinh trong khóa học trực tuyến vào lúc cấp bằng tốt nghiệp. Chiếc bằng sẽ nói rõ liệu bạn và chủ nhà tương lai của bạn có đạt đủ tiêu chuẩn cho Quỹ Bảo đảm Thuê nhà không.

Nếu bạn đang học lớp gặp mặt trực tiếp hoặc học qua Zoom, giáo viên của bạn sẽ xem xét tính đủ tiêu chuẩn của bạn trước khi phát bằng cho bạn. Để đạt tiêu chuẩn cho Chương trình Bảo đảm Thuê nhà, bạn phải:

  • Là học sinh đã tốt nghiệp khóa Rent Well,
  • Có thu nhập thấp hoặc giới hạn (tại hoặc dưới 60% mức Thu nhập Trung bình cho Khu vực tại quận hạt của bạn - bạn có thể tìm thấy con số đó ở đây:
    www.oregon.gov/ohcs/compliance-monitoring/Pages/rent-income-limits.aspx,
  • Có ít nhất là một rào cản cho nhà ở hoặc hơn, và 
  • Chưa từng dùng quỹ của Chương trình Bảo đảm thuê nhà trước đây.