Nếu bạn không quan tâm đến khoản Quỹ Bảo đảm gắn liền với khóa học Rent Well, bạn vẫn có thể học lớp đào tạo người thuê nhà này. Quỹ bảo đảm là đi kèm theo khóa học Rent Well, nhưng không cần thiết phải dùng nó nếu một người thuê nhà không muốn.