Chi phí cho các lớp sẽ khác nhau tùy thuộc vào nguồn trả phí. Chương trình Rent Well nỗ lực cung cấp những khóa học này với càng ít chi phí cho học sinh càng tốt. Chi phí là từ $90.00 trở lên cho một học sinh học khóa học trực tuyến. Tùy thuộc vào số tiền có sẵn có thể dùng để trả số phí này, khóa học này có thể được cung cấp cho học sinh một cách toàn bộ hoặc chỉ một phần.


Nếu bạn muốn học một lớp gặp mặt trực tiếp hoặc học qua Zoom, quan trọng là bạn phải biết rằng một số cơ quan cộng tác trong cộng đồng cung cấp các khóa học này có thể có kinh phí hạn chế. Một số cơ quan có thể lựa chọn mở lớp cho công chúng, nhưng họ được phép thu phí nếu họ không có bất kỳ cơ hội được tài trợ kinh phí nào có thể trang trải phí của khóa học. Các cộng tác viên trong cộng đồng không thể thu hơn $60.00 phí cho từng học sinh nếu họ lựa chọn thu phí.