Nếu một chủ nhà không hồi âm thỉnh cầu sửa chữa của bạn, bạn nên ghi lại tất cả các thời điểm bạn cố nói về chuyện này với họ. Nếu bạn định gửi thỉnh cầu sửa chữa đến cho chủ nhà, bạn có thể gửi đơn thỉnh cầu và yêu cầu giấy chứng nhận là thư đã gửi. Giấy chứng nhận này xác minh rằng bạn thực sự đã gửi một đơn thỉnh cầu đến chủ nhà của bạn.

Đừng giữ lại không trả tiền thuê nhà nếu bạn chưa trò chuyện với dịch vụ pháp lý trước đó. Nếu ai đó thật sự giữ lại không trả tiền thuê nhà của họ, số tiền này cần phải được giữ trong một tài khoản checking riêng. Lý do cho việc này là để, bất cứ khi nào chủ nhà đưa người thuê nhà này ra tòa vì việc không trả tiền nhà, người thuê nhà có thể cung cấp số tiền thuê nhà còn nợ trong quá khứ ngay tại chỗ phiên tòa nếu cần. Nếu thẩm phán yêu cầu người thuê nhà trả tiền thuê nhà còn nợ trước đây ngay tại chỗ và người thuê nhà không có tiền trả, việc trục xuất có thể tiến triển theo chiều hướng có lợi cho chủ nhà.