Bạn có thể kiểm tra trạng thái của mình trên danh sách chờ cho Phiếu trả tiền Nhà cho thuê nhất định theo Mục 8/Phiếu trả tiền Thuê nhà theo lựa chọn bằng cách liên hệ với Cơ quan Quản lý Nhà ở mà bạn đã nộp đơn.