Bạn có thể ghi danh trên danh sách chờ cho Nhà cho thuê Nhất định theo Mục 8 hoặc Phiếu Trả tiền Nhà ở Tùy chọn bằng cách truy cập trang web của cơ quan quản lý nhà ở địa phương của bạn. Các trang web của các cơ quan quản lý nhà ở sẽ có thông tin về cách để bạn nộp đơn cho một danh sách chờ sắp tới hoặc đang mở, cũng như độ dài của các danh sách đó. Tùy thuộc vào nơi mà bạn muốn dùng phiếu trả tiền, bạn sẽ thấy rằng một số danh sách chờ rất hiếm khi được mở, và những danh sách chờ của các địa điểm khác luôn mở tiếp diễn.