Phí kiểm tra cho việc thuê nhà có thể khác nhau tùy thuộc vào loại và lượng thông tin chủ nhà yêu cầu. Ở Oregon, thông thường thì giá tiền kiểm tra và nộp đơn có thể từ khoảng $35 đến $75 cho từng cá nhân trên 18 tuổi nộp đơn để ở căn hộ.