Thông tin cá nhân được thu thập bởi Rent Well giúp chúng tôi cải thiện chương trình. Không có thông tin đã thu thập nào gắn liền với những dấu hiệu nhận dạng đặc biệt nào cả. 

Một số thông tin được giữ lại để khi một chủ nhà liên hệ về việc đăng ký quỹ bảo đảm cho bạn trong tương lai, thì bạn vẫn đủ tư cách để truy cập quỹ bảo đảm này.