Nếu thông tin của ai đó khác ở trên báo cáo lý lịch của bạn, điều cốt yếu là bạn nên nghiên cứu thêm.

Nếu tên là của một cá nhân hoặc thành viên gia đình mà bạn biết hoặc đã từng có tài khoản chung, rất có khả năng tên họ xuất hiện chỉ do tài khoản chung đó.

Giả sử rằng có tên tương tự của bạn nhưng đánh vần sai. Trong trường hợp đó, người ghi vào hồ sơ của bạn có thể đã đánh vần sai tên của bạn. Dù vậy, nếu bạn để ý thấy tên này gắn liền với vài lịch sử hình sự hoặc hồ sơ tín dụng mà bạn không biết, thì có thể đây là trường hợp đánh cắp danh tính. 80% các cá nhân thẩm tra báo cáo lý lịch đã bất ngờ bởi các kết quả họ nhận được. Nhưng trong số những lần bất ngờ đó, các vấn đề đánh cắp danh tính chiếm số khá ít.

Nếu bạn đang học khóa học này trực tuyến hoặc trong bối cảnh gặp mặt trực tiếp, bạn sẽ có cơ hội để kết nối với công ty Pacific Screening thông qua cổng thông tin học sinh hoặc thông qua giáo viên Rent Well của mình để tranh chấp các sai sót về lý lịch của bản thân.