Bạn vẫn có thể có được một báo cáo lý lịch nếu cung cấp số ITIN.