Một báo cáo lý lịch có thể được thẩm tra mà không cần Số An sinh Xã hội, nếu số này không có sẵn. Dù vậy, nếu một cá nhân có Số An sinh Xã hội hoặc Số Nhận diện Người đóng thuế ITIN, việc dùng những số này lúc thẩm tra báo cáo là rất được khuyến khích. Mẩu thông tin then chốt này giúp thu hẹp lại phạm vi những hồ sơ liên quan đến bạn so với những hồ sơ liên quan đến một người khác với tên hoặc ngày sinh tương tự. Ngoài ra, bằng cách có Số An sinh Xã hội hoặc ITIN, việc bạn thấy có sai sót và thông tin chưa đúng trên báo cáo lý lịch của mình sẽ được giảm đáng kể.