Nếu có các sai sót trên báo cáo lý lịch của bạn được thẩm tra qua khóa học Rent Well, bạn có thể tranh chấp chúng và chúng sẽ có khả năng được công ty kiểm tra Pacific Screening loại bỏ. Nếu bạn đang học khóa học trực tuyến, bạn có thể làm điều này trên cổng thông tin học sinh sau khi đã thấy báo cáo lý lịch của mình. Hoặc, nếu bạn đang học một khóa học gặp mặt trực tiếp, bạn có thể làm việc với giáo viên Rent Well của mình để bắt đầu thủ tục giáy tờ với công ty Pacific Screening.