Các báo cáo lý lịch được tạo ra trong khóa học Rent Well là những báo cáo được thẩm tra cho mục đích giáo dục hoặc để tư vấn tín dụng. Những báo cáo này không thể được đưa đến để các chủ nhà tương lai dùng thay vì việc họ tự yêu cầu thẩm tra báo cáo của bạn.