Bạn sẽ nhận được danh sách nhà ở còn trống khi bạn đã hoàn thành tất cả khóa học trực tuyến và nộp hồ sơ nhà ở để được đánh giá. Khi bạn nhận được bằng tốt nghiệp Rent Well, bạn sẽ truy cập được danh sách nhà ở còn trống lên đến 18 tháng.