Bạn có thể tìm một nhà ở còn trống trên cổng thông tin học sinh sau khi đã tốt nghiệp khóa học. Ngoài ra, bạn sẽ thấy các nhà hiện đang còn trống trên một bảng thông tin trực tuyến được đăng trực tiếp bởi các chủ nhà.