Bạn có thể truy cập hồ sơ nhà ở của mình trong suốt khóa học và lên đến 18 tháng sau khi bạn tốt nghiệp chương trình. Sau đó bạn luôn có thể tải thông tin mới lên cổng thông tin để đảm bảo rằng mình có tất cả các giấy tờ hiện hành trong cùng một chỗ.