Việc hoàn thành một khóa học Rent Well không thể đảm bảo nhà ở cho bạn. Dù vậy, việc có kiến thức và chiếc bằng này hậu thuẫn việc thuê nhà tiềm năng của bạn, sẽ có nhiều chủ nhà có khả năng chấp nhận bạn làm người thuê nhà hơn, dù bạn có những rào cản cho nhà ở.