Chương trình Bảo đảm Thuê nhà là một chương trình khuyến khích về mặt tài chính được cung cấp bởi tiểu bang Oregon, cho phép những học sinh tốt nghiệp khóa Rent Well đạt tiêu chuẩn truy cập được một quỹ tiềm năng nếu họ rời đi hoặc bị yêu cầu rời đi trong vòng 12 tháng đầu và có bất kỳ chi phí thiệt hại, tiền thuê nhà đã đến hạn chưa trả, hoặc chi phí trục xuất. Vì nguồn trợ cấp là cụ thể cho Oregon, quỹ này phải ở trong tiểu bang. Vậy nên, một học sinh đã tốt nghiệp có thể đăng ký quỹ bảo đảm ở bất cứ đâu trong tiểu bang nhưng không thể đăng ký quỹ ở ngoài tiểu bang Oregon.