Một bằng tốt nghiệp Rent Well không thể làm mới lại được. Mỗi bằng chỉ có giá trị 18 tháng. Một học sinh đã tốt nghiệp phải học lại khóa học để lấy được một chiếc bằng khác có giá trị 18 tháng nữa.