Hiện tại thì, các yêu cầu của chương trình chỉ cho phép một học sinh đăng ký quỹ bảo đảm một lần trong 18 tháng sau khi tốt nghiệp.