Các bằng tốt nghiệp chỉ được phát cho những cá nhân học qua khóa học Rent Well và hoàn thành hồ sơ nhà ở riêng biệt của họ.

Vậy nên, nếu một cá nhân và người yêu hoặc bạn cùng phòng của họ cũng muốn nhận bằng tốt nghiệp cho khóa Rent Well, thì cả hai người đều cần phải hoàn thành khóa học.