Chương trình Rent Well giữ hồ sơ của bất kỳ khoản tiền nào trả cho các chủ nhà trước đây trong vòng bảy năm. Ngoài ra, vào lúc trả tiền, sẽ có một lá thư được gửi đến cho người thuê nhà để cho người thuê nhà biết là một phần hoặc tất cả phần quỹ bảo đảm đã được sử dụng. Thư này là tài liệu làm kỷ lục cho người thuê nhà nếu cần. Nếu một học sinh chưa từng nhận thư này hoặc đã làm mất nó, họ có thể liên hệ với chương trình Rent Well để lấy một bản sao mới.