Bạn có thể đảm bảo rằng chủ nhà của mình đã đăng ký Chương trình Đảm bảo Thuê nhà bằng cách tìm số ID bằng tốt nghiệp của bạn trong cơ sở dữ liệu những học sinh đã tốt nghiệp. Bạn có thể tìm thấy đường link đến trang này trong cổng thông tin học sinh của mình. Một thư xác nhận cũng sẽ được tải lên hồ sơ nhà ở Rent Well của bạn.