Sẽ có thể rất khó để một chủ nhà xem xét một đơn xin thuê nhà nếu bạn không thể cung cấp cho họ bằng chứng về danh tính hoặc thu nhập. Nếu có thể, chúng tôi đề nghị là bạn tìm một thẻ căn cước tại Sở quản lý Xe Cơ giới (DMV).


Nếu bạn không thể làm được điều này, bạn nên thu thập sẵn sàng những tài liệu khác cho chủ nhà xác minh tên, ngày sinh, và một tài liệu căn cước có ảnh chụp của bạn. Căn cước có ảnh chụp có thể là ID trường học, ID tại chỗ làm việc, thẻ thư viện, vv.


Về mặt tài liệu về thu nhập, thu nhập có thể đến từ nhiều hình thức. Nếu bạn nhận được bất kỳ phúc lợi từ nhà nước hoặc tổ chức phi lợi nhuận nào như SNAP, TANF, trợ cấp thuê nhà, hoặc trợ cấp tiện ích, thì những thư trao trợ cấp cũng nên là một phần trong hồ sơ nhà ở của bạn.


Nếu bạn vẫn không thể thu thập bất kỳ tài liệu nào trong số này, bạn có thể liên hệ một thành viên trong đội ngũ Rent Well để xem liệu bạn có thể tốt nghiệp mà không cần giấy tờ này trong hồ sơ nhà ở của bạn.