Một hồ sơ nhà ở bao gồm những điều sau:

  • Một đơn xin thuê nhà mẫu,
  • Một thư xin thuê nhà,
  • Căn cước,
  • Giấy tờ thu nhập,
  • Các thư giới thiệu (3 hoặc hơn),
  • Bất kỳ tài liệu thêm vào nào mà bạn nghĩ một chủ nhà sẽ muốn xem, và
  • Cuối cùng, bằng tốt nghiệp Rent Well của bạn.