Các học sinh tốt nghiệp khóa Rent Well sẽ nhận được một bằng cấp hoàn thành khóa học, thường đi kèm với một Quỹ Khuyến khích cho Chủ nhà. Quỹ Khuyến khích cho Chủ nhà là một thuật ngữ chung mà chúng tôi dùng cho chương trình hỗ trợ tài chính chẳng hạn như Chương trình Đảm bảo Việc thuê nhà hoặc Quỹ Đảm bảo cho Chủ nhà. Những quỹ này cho chủ nhà một sự đảm bảo rằng nếu họ chọn cho một học sinh tốt nghiệp khóa Rent Well đạt tiêu chuẩn, và học sinh này rời đơn vị nhà thuê trong năm đầu tiên và còn nợ tiền thuê nhà, tiền thiệt hại, hoặc các chi phí pháp lý chưa trả mà khoản tiền đặt cọc có thể trả, rằng chương trình sẽ trả cho chủ nhà đến một khoản tiền nhất định ngoài khoản tiền đặt cọc.