Hồ sơ Nhà ở của bạn có thể được truy cập lên đến 18 tháng sau khi bạn tốt nghiệp. Do vậy, hồ sơ này sẽ có hiệu lực trong vòng đời tồn tại cho bằng tốt nghiệp Rent Well của bạn. Dù vậy, khi bằng tốt nghiệp của bạn hết hiệu lực, quyền truy cập Hồ sơ Nhà ở và tất cả các phần còn lại của cổng thông tin sinh viên cũng sẽ hết hạn.