Một học sinh sẽ có 90 ngày để hoàn thành khóa học trực tuyến, các bài tập, và Hồ sơ Nhà ở. Vài học sinh có thể sẽ lựa chọn hoàn thành càng sớm càng tốt, và vài học sinh có thể sẽ chọn dùng hết 90 ngày. Sau khoảng thời gian đó, học sinh sẽ phải đăng ký lại và bắt đầu cả khóa học lại một lần nữa.