Chương trình Rent Well là một chương trình đào tạo người thuê nhà không kết nối trực tiếp đến quỹ hỗ trợ thuê nhà. Qua việc học lớp học trực tuyến Rent Well, một học sinh sẽ không được kết nối với bất kỳ chương trình hỗ trợ thuê nhà hay dịch vụ giới thiệu nơi trú ẩn nào cả. Dù vậy, nếu bạn đang học lớp gặp mặt trực tiếp tại một cơ quan cụ thể nào đó, có khả năng là cơ quan này cung cấp các cơ hội hỗ trợ thuê nhà hoặc nơi trú ẩn ngoài các lớp Rent Well mà họ dạy. Bạn nên thử hỏi giáo viên dạy trực tiếp cho bạn.