Rent Well không thể:

  • Cho bạn lời khuyên về những vấn đề pháp lý cụ thể, về thuế, hoặc những tình huống lập kế hoạch về tài chính,
  • Tự động cho bạn hỗ trợ thuê nhà, nhà ở, hoặc những dịch vụ khác,
  • Trả tiền đặt cọc, tiền thuê nhà tiếp diễn, hoặc những nhu cầu hỗ trợ khi bị trục xuất,
  • Chỉ dẫn cho bạn từng chi tiết về luật chủ nhà - người thuê nhà,
  • Hoàn tác bất kỳ lựa chọn nào của bạn trong quá khứ đã tác động tiêu cực lên tình huống nhà ở của bạn,
  • Xóa bỏ bất kỳ rào cản trong việc kiểm tra nào trong quá khứ hoặc loại trừ hồ sơ những lần bị trục xuất, hoặc
  • Đảm bảo rằng bạn sẽ được nhận vào nhà ở.