Rent Well có thể:

  • Giới thiệu bạn đến những dịch vụ pháp lý và các chuyên gia thuế với chi phí thấp,
  • Cho bạn thông tin về những nơi để tìm trợ giúp thuê nhà hoặc những dịch vụ khác,
  • Giúp bạn hiểu những quyền cơ bản và trách nhiệm của mình với cương vị là người thuê nhà,
  • Cho bạn những công cụ để làm ra những lựa chọn nhà ở tốt hơn,
  • Cho bạn những kỹ năng giúp bạn tiếp cận việc có nhà ở, bất kể những rào cản trong quá khứ,
  • Chỉ dẫn bạn cách thể hiện bản thân mình tốt nhất với một chủ nhà tiềm năng, và
  • Khi bạn hoàn thành khóa học, bạn sẽ nhận được một chiếc bẳng tốt nghiệp. Chiếc bằng này, cùng với khả năng đạt được một quỹ khuyến khích cho chủ nhà, sẽ có thể khiến nhiều chủ nhà muốn cho bạn thuê nhà hơn.