Chi phí cho các lớp học sẽ khác nhau tùy thuộc vào các nguồn tài trợ. Chương trình Rent Well nỗ lực để cung cấp các khóa học này với chi phí càng ít cho học sinh càng tốt. Một học sinh sẽ tốn từ $90.00 trở lên để học khóa học trực tuyến. Tùy thuộc vào những nguồn vốn để bổ sung chi phí này, khóa học này có thể được cung cấp cho học sinh một cách toàn bộ hoặc chỉ một phần.