Hãy theo đường link này và điền một phiếu trợ giúp để báo cáo lỗi hoặc vấn đề với một khóa học. (Siêu liên kết đến cổng trợ giúp/địa chỉ email/phiếu trợ giúp mới)