• Chọn biểu tượng menu điều hướng ở góc trên cùng bên phải của màn hình.
  • Chọn Tài khoản của Tôi.
  • Chọn nút Tùy chọn ở góc trên cùng bên phải của cửa sổ ưu tiên.
  • Nhấp Chỉnh sửa Địa chỉ Email.
  • Nhập địa chỉ email của bạn.
  • Xác nhận địa chỉ email của bạn.
  • Chọn Lưu.