• Chọn biểu tượng điều hướng ở góc trên cùng bên phải của màn hình.
  • Chọn Tài khoản của Tôi.
  • Chọn nút Tùy chọn ở góc trên cùng bên phải trong cửa sổ ưu tiên.
  • Chọn Chỉnh sửa Mật khẩu.
  • Nhập mật khẩu hiện tại của bạn.
  • Xác định mật khẩu mới của bạn theo những luật lệ được cho.
  • Xác nhận mật khẩu mới của bạn.
  • Nhấp Lưu.